1. Bekendmakingen Krommenie
  2. Vaststelling bestemmingsplan Lint Krommenie

Zaanstad | bestemmingsplan

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Krommenie. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Krommenie valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

Vaststelling bestemmingsplan Lint Krommenie

Burgemeester en wethouders van Zaanstad maken bekend dat: •de gemeenteraad bij besluit van 30 november 2023 het bestemmingsplan Lint Krommenie met identificatienummer NL.IMRO.0479.STED3898BP-0301 ten opzichte van het ontwerp gewijzigd heeft vastgesteld; •de gemeenteraad bij dit besluit heeft besloten geen exploitatieplan vast te stellen.   Ligging en inhoud bestemmingsplan Het bestemmingsplan Lint Krommenie heeft betrekking op het oude dorpslint van Krommenie. Dit bestaat uit het Vlietsend, de Zuiderhoofdstraat, Noorderhoofdstraat en een deel van de Vlusch. Het plangebied wordt globaal begrensd door:   de Provincialeweg in het zuiden; het midden van de Durgsloot in het westen; de perceelsgrens tussen het adres Vlusch 18A/B en Vlusch 20 in het noorden; de oostelijke perceelsgrenzen van de percelen aan het Vlietsend, de Zuiderhoofdstraat, Noorderhoofdstraat en Vlusch in het oosten;   Het doel van dit bestemmingsplan is om het beeld van de kleinschalige, gevarieerde en cultuurhistorisch waardevolle lintbebouwing van het oude dorpslint van Krommenie beter te beschermen. Ook draagt het bestemmingsplan bij aan een goed woon- en leefklimaat voor bewoners en omwonenden van het dorpslint. Daarom zijn de oude, ruime bouwmogelijkheden uit het oude bestemmingsplan vervangen door regels die uitgaan van de bestaande bebouwing. De hoofdbebouwing is met een bouwvlak op de verbeelding weergegeven. Ook de bestaande bouw- en goothoogtes zijn vastgelegd op de verbeelding. Aan voortuinen is de bestemming ‘Tuin’ gegeven en bestaande parkeerplekken in voortuinen hebben op de verbeelding een aanduiding 'parkeren'. Met dit bestemmingsplan is niet beoogd nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Er blijft wel ruimte om hoofdgebouwen naar achteren toe uit te breiden tot maximaal 12 meter ten opzichte van de voorgevel. Verder blijft het mogelijk om in het achtererfgebied, onder voorwaarden, bijgebouwen te bouwen. Het bestemmingsplan bevat ook regels voor horeca, sportscholen, supermarkten, bed & breakfasts en verkoop van consumentenvuurwerk.   In het bestemmingsplan zijn tevens bouwplannen ingetekend waarvan de omgevingsvergunning nog in de bezwaar- of beroepsfase zit. Deze vergunningen zijn nog niet onherroepelijk en de bebouwing is nog niet gerealiseerd. Conform jurisprudentie zijn deze verleende omgevingsvergunningen opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan. Daardoor kan het nodig zijn kan dat bezwaarmakers beroep moeten instellen tegen zowel de omgevingsvergunning als tegen het bestemmingsplan. Gewijzigde vaststelling Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp dat eerder ter inzage lag. De wijzigingen staan, met toelichting, in de reactienota. De nota is een bijlage bij de toelichting op het bestemmingsplan. In de nota staan de wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen. Inzage De bovengenoemde besluiten en bijbehorende stukken liggen vanafdonderdag 14 december 2023 zes weken digitaal ter inzage. Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken en het raadsbesluit daarover liggen ter inzage op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Alle bovengenoemde stukken liggen in papieren vorm ter inzage op het stadhuis, Stadhuisplein 100, 1506 MZ Zaandam.   Wilt u meer informatie of wilt u papieren stukken inzien? Vult u dan het contactformulier in op www.zaanstad.nl. U vindt het formulier onder ‘Contact’, klik op de knop ‘Online contact’ rechtsboven. Kies daarna ‘Informatie opvragen of inkijken’. Dan nemen wij contact met u op.   Beroep Van vrijdag 15 december 2023 tot en met donderdag 25 januari 2024 kan tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Lint Krommenie beroep worden ingesteld door: •Belanghebbenden •Niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerp wijziging van het bestemmingsplan hebben ingediend Beroepschriften stuurt u aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Meer informatie over beroep staat op de website www.raadvanstate.nl.       Zaandam, 13 december 2023 Burgemeester en wethouders van Zaanstad

Locatie: , Zaanstad

Deel dit artikel

Redactie KrommenieStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Krommenie inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Krommenie.

Meer Bekendmakingen